måndag 9 oktober 2017

WikiShootMe with Graveslocation

https://t.co/aqq1rMzeph

 • ?q wdt:P119 wd:Q252312; p:P119 [  pq:P625 ?location ]&worldwide=1
  • ?q wdt:P119 wd:Q252312
   • Northern Cemetery
  • p:P119 [  pq:P625 ?location ]
   • Location set from P625
 • #lat=59.34236856980621&lng=18.047962188720707
  • Northern Cemetery
 • &zoom=13
 • &layers=wikidata_image,wikidata_no_image


lördag 2 september 2017

Svenskt biografiskt lexikon SBL - Wikidata -Wikipedia

Nu passeras 6000 kopplingar Wikidata till Svenskt biografiskt lexikon. Jag ser nya möjligheter/utmaningar att göra det fantastiska material som finns i SBL tillgängligt


 • Några andra som är intresserade att vara med på denna "resa"?
 • Exempel på myndighet/instutition som tagit steget är Livrustkammaren LSH C C CTabell från aracy.org
Fact sheets: your guide to building collaborative capacity

Hur kan SBL röra sig i riktning "High Reward" i tabellen ovan

 1. Kopplingar SBL -> Wikidata/WIkipedia jmf MoMA

 2. Att alla personer/författare i SBL har ett SELIBR nummer
  Att SBL blir en referenspunkt för dessa profiler dvs. Wikidata/Wikipedia kollar kontinuerligt sin kvalitet mot SBL data att fler personer utanför Universitetsvärlden ser SBL som en källa man besöker
 3. Att SBL funderar över sin semantiska struktur dvs.
  1. att personer och släkter skiljs åt
  2. att personer som idag ingår i en släkt identifieras idag bara med ett namn vilket inte känns 2017 utan VIAF, SELIBR, Wikidata - Qnummer vore mer
  3. att data som redovisas i SBL anpassas till maskinläsbarhet
   1. att vilken kalender som används för  ett datum anges
   2. att osäkerhet hanteras på ett mer korrekt maskinläsbart sett inte bara text troligen - osäkerhet finns.... och bör dokumenteras...
   3. ....
Video som visar kopplingarna idag mellan SBL och Wikidata  och möjligheter med VIAF för person i artikel och författare


Mer info


Tweet för att få igång en dialog


Semantisk web är ett paradigmskifte som skapar nya möjligheter och nya utmaningar och ställer krav på nya sätt att jobba ihop. Vem är auktoritet? Vem har störst synbarhet? Vem är en bra plats att länka sig till? Hur görs det tydligt för läsaren vilken kvalitet som finns i den publiserade informationen?

Frågor utan svar just nu
 1. Hur skall det nya "Eko landskapet" se ut för SBL - Riksarkivet? Är det band 35,36,37 som är fokus eller vill man något mer
 2. Är det ok att x antal miljoner "pumpas" in i SBL varje år ==>100 år säkert en kvarts miljard i dagens penningvärden och att man efter hundra år knappt dokumenterat en kvinna med efternamn som börjar på A. Jmf antal kvinnor som dokumenterats i SBL med finska motsvarigheten Kansallisbiografia. SBL har ung. 6% kvinnor
   
 3. Hur positionerar SBL Riksarkivet sig själva? Ett nytt band på biblioteket i Arninge eller blir man en utmanare till Wikipedia och Google som en aktör
   
 4. Finns semantisk web med som begrepp i det fantastiska material som skapats och skapas? Om ja vilka tjänster och förändringar ser man
   
 5. Idag saknas grundläggande identiteter på många SBL artiklar och dess författare (finns mer än 2000 unika författarnamn i SBL). Borde det inte finnas en ambition att alla dessa identifieras och har VIAF/SELIBR nummer
   
 6. Hur hanteras osäkerhet? min känsla är att Wikidata hanterar det bra medans Wikipedia inte har ett bra sätt....
  1. Exempel författaren i SBL Olle Franzén har skrivit mer än 170 artiklar men vem är han
    
   1. I veckan hade jag en dialog med Libris och vi fick ett SELIBR nummer för dom artiklar som skrivits och som handlar om Læstadius och kan antas vara författade Olle Franzén skolledare SELIBR: 404485

   2. Vi var igår förbi Marieberg och fotograferade Författar registren i SBL och där kan man se att det finns 2 rader där författaren har samma namn och samma titel men redaktionen på SBL valt att lägga dom på 2 olika rader dvs. jag tolkar det som vi har 2 olika författare med samma namn och samma titel professor... ingen enkel uppgift men inte omöjlig om ambitionen finns och alla intressenter sammarbetar... 

torsdag 24 augusti 2017

Fundering Svenskt Biografiskt lexikon

Nya rapporter från regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet


Status idag kring Svenskt Biografiskt lexikon SBL


 1. Finns i fysisk form ca. 33 band?!?! som givits ut sedan 1917 A-Svedelid
  1. Enormt hög kvalite på informationen. SBL räknas som ett referensverk som alla forskare bör kontrollera med..,
 2. Finns på internet en WEB och en App
  1. Sök funktion på namn, en enklare utökad sökning plus en fritextsöknings variant 
  2. Författare står i text ej länkat och utan VIAF eller annan identifierare
  3. Yrken är länkade 
  4. Vissa relationer barn fader finns men sällan omvänt dvs. enormt svårt att skapa sig en bild av relationerna
  5. Enormt mycket med förkortningar som för en icke domain specialist är enormt svårlästa. Om jag förstår rätt så har man i princip samma struktur som 1917
  6. Det finns persistenta identifierare för person - visa sidor beskriver även en familj/släkt


Vad saknas?


 1. En vision vilken roll vill SBL och Riksarkivet ha i det informationslandskap som finns? Vill SBL synas eller är det Wikipedia och Google som skall ha "monopol" på all online informationen och SBL finns i 40 band som "sover gott" i en bokhylla i Arninge?
 2. Ett API att komma åt data
 3. En tanke hur SBL rent semantisk skall beskrivas. Vilka relationer finns, vilka egenskaper?
 4. En precision eller åtminstone tydlighet
  1. Årtal saknar kalender som året angivits i
  2. Osäkerhet beskrivs i termer troligen vore mer semantiskt korrekt att ha maskinläsbara fält som anger precision
 5. SBL är idag en "SILO" utan kopplingar till exempelvis VIAF vare sig för de personer som beskrivs eller författare. Varför?
  1. En start har gjorts av undertecknad att
    
   1. Skapade ett property SBL i Wikidata
   2. Kopplat ett antal artiklar i Wikipedia/Wikidata => SBL länk
  2. En författare som Olle Franzen har skrivit mer än 179 artiklar men det är smått omöjligt att identifiera vem denna person är... det vi idag (2017-aug) tror är att det inte är samma person som wikipedia svenska Olle Franzén är det ok? är det trovärdigt? funkade kanske 1917 men 2017 då alla vet vad fake news är....
   1. Diskussion Wikipedia om detta
   2. Fråga SBL Facebook


Sökning på externa bibliografiska identifierare som också finns på SBL kopplade artiklar i Wikidata. 2017 aug 27 +4000 artiklar kopplade mellan SBL och Wikidata